Dưới đây là link tải các phiên bản cập nhật của Dự toán Eta 2012. Các bạn hãy lựa chọn phiên bản phù hợp với thời gian sử dụng khóa cứng của mình để tải về cài đặt và sử dụng.

Thời gian      Tên file
06/04/2016  DuToanEta_FullSetup.exe
06/04/2016  DuToanEta_UpdateFull.exe
03/04/2016  DuToanEta_FullSetup_3.1.1.25_2.exe
03/04/2016  DuToanEta_UpdateFull_3.1.1.25_2.exe
01/04/2016  DuToanEta_FullSetup_3.1.1.25_1.exe
01/04/2016  DuToanEta_UpdateFull_3.1.1.25_1.exe
29/03/2016  DuToanEta_UpdateFull_3.1.1.24.exe
23/03/2016  DuToanEta_FullSetup_3.1.1.24.exe
23/03/2016  DuToanEta_UpdateFull_3.1.1.24_1.exe
21/03/2016  DuToanEta_UpdateFull_3.1.1.23_5.exe
18/03/2016  DuToanEta_FullSetup_3.1.1.23_5.exe
18/03/2016  DuToanEta_UpdateFull_3.1.1.23_4.exe
16/03/2016  DuToanEta_FullSetup_3.1.1.23_3.exe
16/03/2016  DuToanEta_UpdateFull_3.1.1.23_3.exe
10/03/2016  DuToanEta_UpdateFull_3.1.1.23_2.exe
10/03/2016  DuToanEta_UpdateFull_3.1.1.23_1.exe
07/03/2016  DuToanEta_UpdateFull_3.1.1.22.exe
02/03/2016  DuToanEta_FullSetup_3.1.1.22.exe
02/03/2016  DuToanEta_UpdateFull_3.1.1.22_9.exe
29/02/2016  DuToanEta_FullSetup_3.1.1.22_8.exe
29/02/2016  DuToanEta_UpdateFull_3.1.1.22_8.exe
27/02/2016  DuToanEta_FullSetup_3.1.1.22_7.exe
27/02/2016  DuToanEta_UpdateFull_3.1.1.22_7.exe
26/02/2016  DuToanEta_FullSetup_3.1.1.22_6.exe
26/02/2016  DuToanEta_UpdateFull_3.1.1.22_6.exe
25/02/2016  DuToanEta_FullSetup_3.1.1.22_5.exe
25/02/2016  DuToanEta_UpdateFull_3.1.1.22_5.exe
23/02/2016  DuToanEta_UpdateFull_3.1.1.22_4.exe
22/02/2016  DuToanEta_UpdateFull_3.1.1.22_3.exe
22/02/2016  DuToanEta_FullSetup_3.1.1.22_4.exe
22/02/2016  DuToanEta_UpdateFull_3.1.1.22_2.exe
19/02/2016  DuToanEta_FullSetup_3.1.1.22_1.exe
19/02/2016  DuToanEta_UpdateFull_3.1.1.22_1.exe
18/02/2016  DuToanEta_FullSetup_3.1.1.22_0.exe
18/02/2016  DuToanEta_UpdateFull_3.1.1.22_0.exe
16/02/2016  DuToanEta_FullSetup_3.1.1.21.exe
16/02/2016  DuToanEta_UpdateFull_3.1.1.21.exe
27/01/2016  DuToanEta_FullSetup_3.1.1.20.exe
27/01/2016  DuToanEta_UpdateFull_3.1.1.21_1.exe
27/01/2016  DuToanEta_UpdateFull_3.1.1.21_0.exe
20/01/2016  DuToanEta_FullSetup_3.1.1.21_1.exe
20/01/2016  DuToanEta_UpdateFull_3.1.1.20_1.exe
07/01/2016  DuToanEta_UpdateFull_3.1.1.19.exe
07/01/2016  DuToanEta_FullSetup_3.1.1.19.exe
04/01/2016  DuToanEta_UpdateFull_3.1.1.19_7.exe
04/01/2016  DuToanEta_FullSetup_Server.exe
03/01/2016  DuToanEta_FreeSetup.exe
03/01/2016  DuToanEta_UpdateFull_x64.exe
03/01/2016  DuToanEta_FullSetup_3.1.1.19_6.exe
03/01/2016  DuToanEta_UpdateFull_3.1.1.19_6.exe
30/12/2015  DuToanEta_UpdateFull_3.1.1.19_5.exe
29/12/2015  DuToanEta_FullSetup_3.1.1.19_5.exe
29/12/2015  DuToanEta_UpdateFull_3.1.1.19_4.exe
26/12/2015  DuToanEta_FullSetup_3.1.1.19_3.exe
26/12/2015  DuToanEta_UpdateFull_3.1.1.19_3.exe
22/12/2015  DuToanEta_FullSetup_3.1.1.19_2.exe
22/12/2015  DuToanEta_UpdateFull_3.1.1.19_2.exe
21/12/2015  DuToanEta_FullSetup_3.1.1.19_1.exe
21/12/2015  DuToanEta_UpdateFull_3.1.1.19_1.exe
21/12/2015  DuToanEta_UpdateFree.exe
21/12/2015  DuToanEta_FullSetup_3.1.1.18.exe
21/12/2015  DuToanEta_UpdateFull_3.1.1.18.exe
19/12/2015  DuToanEta_FreeSetup_x64.exe
19/12/2015  DuToanEta_FullSetup_x64.exe
01/12/2015  DuToanEta_FullSetup_3.1.1.18_7.exe
01/12/2015  DuToanEta_UpdateFull_3.1.1.18_7.exe
25/11/2015  DuToanEta_FullSetup_3.1.1.18_6.exe
25/11/2015  DuToanEta_FreeSetup_3.1.1.18_7.exe
25/11/2015  DuToanEta_UpdateFull_3.1.1.18_6.exe
25/11/2015  DuToanEta_UpdateFree_3.1.1.18_7.exe
24/11/2015  DuToanEta_UpdateFull_3.1.1.18_5.exe
19/11/2015  DuToanEta_UpdateFull_3.1.1.18_4.exe
17/11/2015  DuToanEta_FullSetup_3.1.1.18_5.exe
17/11/2015  DuToanEta_UpdateFull_3.1.1.18_3.exe
16/11/2015  DuToanEta_FullSetup_3.1.1.18_2.exe
16/11/2015  DuToanEta_UpdateFull_3.1.1.18_2.exe
14/11/2015  DuToanEta_FullSetup_3.1.1.18_1.exe
14/11/2015  DuToanEta_UpdateFull_3.1.1.18_1.exe
04/11/2015  DuToanEta_FullSetup_3.1.1.17.exe
04/11/2015  DuToanEta_UpdateFull_3.1.1.17.exe
29/10/2015  DuToanEta_FullSetup_3.1.1.15.exe
29/10/2015  DuToanEta_UpdateFull_3.1.1.15.exe
26/10/2015  DuToanEta_FullSetup_3.1.1.15_2.exe
26/10/2015  DuToanEta_UpdateFull_3.1.1.15_2.exe
18/10/2015  DuToanEta_FullSetup_3.1.1.15_1.exe
18/10/2015  DuToanEta_UpdateFull_3.1.1.15_1.exe
17/10/2015  DuToanEta_FullSetup_Client.exe
17/10/2015  DuToanEta_FullSetup_Server_3.1.1.5.exe
15/10/2015  DuToanEta_FullSetup_3.1.1.15_0.exe
15/10/2015  DuToanEta_UpdateFull_3.1.1.15_0.exe
09/10/2015  DuToanEta_FullSetup_3.1.1.14.exe
09/10/2015  DuToanEta_UpdateFull_3.1.1.14.exe
03/10/2015  DuToanEta_FullSetup_3.1.1.13.exe
03/10/2015  DuToanEta_UpdateFull_3.1.1.13.exe
02/10/2015  DuToanEta_UpdateFull_3.1.1.13_6.exe
01/10/2015  DuToanEta_UpdateFull_3.1.1.13_5.exe
30/09/2015  DuToanEta_UpdateFull_3.1.1.13_4.exe
29/09/2015  DuToanEta_UpdateFull_3.1.1.13_3.exe
28/09/2015  DuToanEta_FullSetup_3.1.1.13_4.exe
28/09/2015  DuToanEta_UpdateFull_3.1.1.13_2.exe
27/09/2015  DuToanEta_FullSetup_3.1.1.13_1.exe
23/09/2015  DuToanEta_FullSetup_3.1.1.12.exe
23/09/2015  DuToanEta_UpdateFull_3.1.1.12.exe
18/09/2015  DuToanEta_FullSetup_3.1.1.11.exe
18/09/2015  DuToanEta_UpdateFull_3.1.1.11.exe
18/09/2015  DuToanEta_UpdateFull_3.1.1.10.exe
16/09/2015  DuToanEta_FullSetup_3.1.1.10.exe
16/09/2015  DuToanEta_UpdateFull_3.1.1.10_1.exe
14/09/2015  DuToanEta_FullSetup_3.1.1.9.exe
14/09/2015  DuToanEta_UpdateFull_3.1.1.9.exe
09/09/2015  DuToanEta_UpdateFull_3.1.1.9_1.exe
09/09/2015  DuToanEta_UpdateFull_3.1.1.8.exe
08/09/2015  DuToanEta_UpdateFull_3.1.1.8_2.exe
04/09/2015  DuToanEta_FullSetup_3.1.1.8.exe
04/09/2015  DuToanEta_UpdateFull_3.1.1.8_1.exe
03/09/2015  DuToanEta_UpdateFull_3.1.1.7.exe
02/09/2015  DuToanEta_FullSetup_3.1.1.7.exe
02/09/2015  DuToanEta_UpdateFull_3.1.1.7_3.exe
30/08/2015  DuToanEta_UpdateFull_3.1.1.7_2.exe
26/08/2015  DuToanEta_FullSetup_3.1.1.7_2.exe
26/08/2015  DuToanEta_UpdateFull_3.1.1.7_1.exe
26/08/2015  DuToanEta_UpdateFull_3.1.0.44.exe
26/08/2015  DuToanEta_UpdateFull_3.1.1.6.exe
24/08/2015  DuToanEta_UpdateFull_3.1.1.6_2.exe
22/08/2015  DuToanEta_FullSetup_3.1.1.6_1.exe
22/08/2015  DuToanEta_UpdateFull_3.1.1.6_1.exe
22/08/2015  DuToanEta_FullSetup_3.1.1.5.exe
19/08/2015  DuToanEta_UpdateFull_3.1.1.5.exe
17/08/2015  DuToanEta_UpdateFull_3.1.1.5_4.exe
17/08/2015  DuToanEta_UpdateFull_3.1.1.5_3.exe
17/08/2015  DuToanEta_UpdateFull_3.1.1.5_2.exe
16/08/2015  DuToanEta_FullSetup_3.1.1.5_2.exe
16/08/2015  DuToanEta_UpdateFull_3.1.1.5_1.exe
14/08/2015  DuToanEta_UpdateFull_3.1.1.4.exe
11/08/2015  DuToanEta_UpdateFull_3.1.1.4_2.exe
10/08/2015  DuToanEta_UpdateFree_3.1.1.4.exe
10/08/2015  DuToanEta_UpdateFull_3.1.1.4_1.exe
10/08/2015  DuToanEta_FreeSetup_3.1.1.4.exe
10/08/2015  DuToanEta_FullSetup_3.1.1.4.exe
07/08/2015  DuToanEta_UpdateFull_3.1.1.3.exe
07/08/2015  DuToanEta_FullSetup_Server_3.1.1.4.exe
06/08/2015  DuToanEta_UpdateFull_3.1.1.3_3.exe
05/08/2015  DuToanEta_UpdateFull_3.1.1.3_2.exe
03/08/2015  DuToanEta_FullSetup_3.1.1.3.exe
03/08/2015  DuToanEta_UpdateFree_3.1.1.2.exe
03/08/2015  DuToanEta_UpdateFull_3.1.1.3_1.exe
30/07/2015  DuToanEta_UpdateFree_3.1.1.2_0.exe
30/07/2015  DuToanEta_UpdateFull_3.1.1.2.exe
24/07/2015  DuToanEta_FreeSetup_3.1.1.2.exe
24/07/2015  DuToanEta_FullSetup_3.1.1.2.exe
24/07/2015  DuToanEta_UpdateFull_3.1.1.1.exe
23/07/2015  DuToanEta_UpdateFull_3.1.1.0.exe
19/07/2015  DuToanEta_FullSetup_3.1.1.0.exe
19/07/2015  DuToanEta_FreeSetup_3.1.1.0.exe
19/07/2015  DuToanEta_UpdateFree_3.1.1.0.exe
14/07/2015  DuToanEta_UpdateFull_3.1.0.99.exe
10/07/2015  DuToanEta_FullSetup_3.1.0.99.exe
10/07/2015  DuToanEta_UpdateFull_3.1.0.99_9.exe
08/07/2015  DuToanEta_UpdateFull_3.1.0.99_8.exe
05/07/2015  DuToanEta_FullSetup_3.1.0.99_8.exe
05/07/2015  DuToanEta_UpdateFull_3.1.0.99_7.exe
02/07/2015  DuToanEta_UpdateFull_3.1.0.99_6.exe
02/07/2015  DuToanEta_FullSetup_3.1.0.99_6.exe
02/07/2015  DuToanEta_UpdateFull_3.1.0.99_5.exe
27/06/2015  DuToanEta_FullSetup_3.1.0.99_4.exe
27/06/2015  DuToanEta_FreeSetup_3.1.0.99.exe
27/06/2015  DuToanEta_UpdateFree_3.1.0.99.exe
27/06/2015  DuToanEta_UpdateFull_3.1.0.99_4.exe
26/06/2015  DuToanEta_FreeSetup_3.1.0.99_3.exe
26/06/2015  DuToanEta_UpdateFree_3.1.0.99_3.exe
26/06/2015  DuToanEta_UpdateFull_3.1.0.99_3.exe
26/06/2015  DuToanEta_FreeSetup_3.1.0.99_2.exe
26/06/2015  DuToanEta_UpdateFree_3.1.0.99_2.exe
26/06/2015  DuToanEta_FullSetup_3.1.0.99_3.exe
26/06/2015  DuToanEta_UpdateFull_3.1.0.99_2.exe
24/06/2015  DuToanEta_FullSetup_3.1.0.99_1.exe
24/06/2015  DuToanEta_FreeSetup_3.1.0.99_1.exe
24/06/2015  DuToanEta_UpdateFull_3.1.0.99_1.exe
24/06/2015  DuToanEta_UpdateFree_3.1.0.99_1.exe
22/06/2015  DuToanEta_FullSetup_3.1.0.99_0.exe
22/06/2015  DuToanEta_FreeSetup_3.1.0.99_0.exe
22/06/2015  DuToanEta_UpdateFree_3.1.0.99_0.exe
22/06/2015  DuToanEta_UpdateFull_3.1.0.99_0.exe
22/06/2015  DuToanEta_UpdateFull_3.1.0.98.exe
22/06/2015  DuToanEta_UpdateFull_3.1.0.98_2.exe
19/06/2015  DuToanEta_UpdateFree_3.1.0.98.exe
19/06/2015  DuToanEta_UpdateFull_3.1.0.98_1.exe
19/06/2015  DuToanEta_FullSetup_3.1.0.98.exe
19/06/2015  DuToanEta_FreeSetup_3.1.0.98.exe
19/06/2015  DuToanEta_UpdateFull_3.1.0.98_0.exe
19/06/2015  DuToanEta_UpdateFree_3.1.0.98_0.exe
18/06/2015  DuToanEta_UpdateFull_3.1.0.97.exe
18/06/2015  DuToanEta_UpdateFull_3.1.0.97_6.exe
17/06/2015  DuToanEta_FreeSetup_3.1.0.97.exe
17/06/2015  DuToanEta_FullSetup_3.1.0.97.exe
17/06/2015  DuToanEta_UpdateFree_3.1.0.97.exe
17/06/2015  DuToanEta_UpdateFull_3.1.0.97_5.exe
14/06/2015  DuToanEta_UpdateFull_3.1.0.97_4.exe
12/06/2015  DuToanEta_UpdateFull_3.1.0.97_3.exe
12/06/2015  DuToanEta_FullSetup_3.1.0.97_2.exe
12/06/2015  DuToanEta_UpdateFull_3.1.0.97_2.exe
11/06/2015  DuToanEta_FullSetup_3.1.0.97_1.exe
11/06/2015  DuToanEta_UpdateFull_3.1.0.97_1.exe
10/06/2015  DuToanEta_FreeSetup_3.1.0.96.exe
10/06/2015  DuToanEta_UpdateFull_3.1.0.96.exe
08/06/2015  DuToanEta_FullSetup_3.1.0.96.exe
08/06/2015  DuToanEta_UpdateFull_3.1.0.96_2.exe
08/06/2015  DuToanEta_FreeSetup_3.1.0.96_1.exe
07/06/2015  DuToanEta_FullSetup_3.1.0.95.exe
06/06/2015  DuToanEta_FreeSetup_3.1.0.95.exe
06/06/2015  DuToanEta_UpdateFree_3.1.0.95.exe
06/06/2015  DuToanEta_UpdateFull_3.1.0.95.exe
05/06/2015  DuToanEta_FreeSetup_3.1.0.95_1.exe
05/06/2015  DuToanEta_FullSetup_3.1.0.95_2.exe
05/06/2015  DuToanEta_UpdateFree_3.1.0.95_1.exe
05/06/2015  DuToanEta_UpdateFull_3.1.0.95_2.exe
04/06/2015  DuToanEta_UpdateFull_3.1.0.95_1.exe
03/06/2015  DuToanEta_FullSetup_3.1.0.95_1.exe
03/06/2015  DuToanEta_FullSetup_3.1.0.94.exe
03/06/2015  DuToanEta_UpdateFull_3.1.0.94.exe
01/06/2015  DuToanEta_UpdateFull_3.1.0.93_1.exe
01/06/2015  DuToanEta_UpdateFull_3.1.0.92.exe
01/06/2015  DuToanEta_UpdateFull_3.1.0.92_4.exe
30/05/2015  DuToanEta_UpdateFree_3.1.0.92.exe
30/05/2015  DuToanEta_FullSetup_3.1.0.92.exe
30/05/2015  DuToanEta_UpdateFull_3.1.0.92_3.exe
28/05/2015  DuToanEta_UpdateFull_3.1.0.91.exe
28/05/2015  DuToanEta_FullSetup_3.1.0.91.exe
27/05/2015  DuToanEta_UpdateFull_3.1.0.90.exe
26/05/2015  DuToanEta_FullSetup_3.1.0.90.exe
26/05/2015  DuToanEta_UpdateFull_3.1.0.90_1.exe
24/05/2015  DuToanEta_FullSetup_3.1.0.89.exe
24/05/2015  DuToanEta_UpdateFull_3.1.0.89.exe
22/05/2015  DuToanEta_FullSetup_3.1.0.89_1.exe
22/05/2015  DuToanEta_UpdateFull_3.1.0.89_1.exe
22/05/2015  DuToanEta_UpdateFull_3.1.0.88.exe
21/05/2015  DuToanEta_FullSetup_3.1.0.88.exe
21/05/2015  DuToanEta_UpdateFull_3.1.0.88_1.exe
20/05/2015  DuToanEta_UpdateFull_3.1.0.87.exe
19/05/2015  DuToanEta_FreeSetup_3.1.0.88.exe
19/05/2015  DuToanEta_UpdateFree_3.1.0.88.exe
19/05/2015  DuToanEta_FullSetup_3.1.0.87.exe
19/05/2015  DuToanEta_UpdateFull_3.1.0.87_1.exe
19/05/2015  DuToanEta_FullSetup_3.1.0.87_0.exe
19/05/2015  DuToanEta_UpdateFull_3.1.0.87_0.exe
16/05/2015  DuToanEta_FullSetup_3.1.0.86.exe
16/05/2015  DuToanEta_UpdateFull_3.1.0.86.exe
13/05/2015  DuToanEta_FullSetup_3.1.0.86_0.exe
13/05/2015  DuToanEta_UpdateFull_3.1.0.86_0.exe
13/05/2015  DuToanEta_UpdateFull_Min.exe
10/05/2015  DuToanEta_FreeSetup_3.1.0.85.exe
10/05/2015  DuToanEta_FullSetup_3.1.0.85.exe
10/05/2015  DuToanEta_UpdateFull_3.1.0.85.exe
08/05/2015  DuToanEta_FullSetup_Server_1.exe
08/05/2015  DuToanEta_FullSetup_3.1.0.84.exe
08/05/2015  DuToanEta_UpdateFull_3.1.0.84.exe
05/05/2015  DuToanEta_UpdateFull_3.1.0.84_2.exe
03/05/2015  DuToanEta_FullSetup_3.1.0.84_1.exe
03/05/2015  DuToanEta_UpdateFull_3.1.0.84_1.exe
22/04/2015  DuToanEta_UpdateFree_3.1.0.83.exe
11/04/2015  DuToanEta_FullSetup_3.1.0.81.exe
11/04/2015  DuToanEta_UpdateFull_3.1.0.81.exe
07/04/2015  DuToanEta_FullSetup_3.1.0.80.exe
07/04/2015  DuToanEta_UpdateFull_3.1.0.80.exe
23/03/2015  DuToanEta_FullSetup_3.1.0.77.exe
23/03/2015  DuToanEta_UpdateFull_3.1.0.77.exe
17/03/2015  DuToanEta_UpdateFull_3.1.0.77_1.exe
16/03/2015  DuToanEta_UpdateFull_3.1.0.76.exe
10/02/2015  DuToanEta_UpdateFull_3.1.0.75.exe
06/02/2015  DuToanEta_UpdateFull_3.1.0.75_3.exe
05/02/2015  DuToanEta_StudySetup.exe
05/02/2015  DuToanEta_UpdateFull_3.1.0.75_2.exe
30/01/2015  DuToanEta_FullSetup_3.1.0.75.exe
30/01/2015  DuToanEta_UpdateFull_3.1.0.75_1.exe
27/01/2015  DuToanEta_StudySetup_3.1.0.74.exe
22/01/2015  DuToanEta_FullSetup_3.1.0.74.exe
13/01/2015  DuToanEta_FullSetup_3.1.0.74_3.exe
11/01/2015  DuToanEta_FullSetup_3.1.0.74_1.exe
09/01/2015  DuToanEta_FullSetup_3.1.0.73.exe
09/01/2015  DuToanEta_UpdateFull_3.1.0.73.exe
07/01/2015  DuToanEta_UpdateFull_3.1.0.73_2.exe
04/01/2015  DuToanEta_FullSetup_3.1.0.73_2.exe
04/01/2015  DuToanEta_UpdateFull_3.1.0.73_1.exe
26/12/2014  DuToanEta_UpdateFull_3.1.0.72.exe
18/12/2014  DuToanEta_UpdateFull_3.1.0.72_1.exe
11/12/2014  DuToanEta_FullSetup_3.1.0.71.exe
08/12/2014  DuToanEta_FullSetup_3.1.0.71_2.exe
08/12/2014  DuToanEta_UpdateFull_3.1.0.71_2.exe
03/12/2014  DuToanEta_UpdateFull_3.1.0.71_1.exe
03/12/2014  DuToanEta_FullSetup_3.1.0.71_1.exe
28/11/2014  DuToanEta_UpdateFull_3.1.0.70.exe
28/11/2014  DuToanEta_FullSetup_3.1.0.70.exe
25/11/2014  DuToanEta_UpdateFull_3.1.0.69.exe
17/11/2014  DuToanEta_UpdateFull_3.1.0.67_Final.exe
14/11/2014  DuToanEta_FullSetup_3.1.0.67.exe
14/11/2014  DuToanEta_UpdateFull_x64_3.1.0.67_3.exe
14/11/2014  DuToanEta_UpdateFull_3.1.0.67_3.exe
11/11/2014  DuToanEta_UpdateFull_3.1.0.67_2.exe
11/11/2014  DuToanEta_UpdateFull_x64_3.1.0.67_2.exe
06/11/2014  DuToanEta_UpdateFull_x64_3.1.0.67_1.exe
06/11/2014  DuToanEta_UpdateFull_3.1.0.67_1.exe
06/11/2014  DuToanEta_FullSetup_3.1.0.67_2.exe
06/11/2014  DuToanEta_UpdateFull_3.1.0.66.exe
05/11/2014  DuToanEta_UpdateFull_3.1.0.66_3.exe
30/10/2014  DuToanEta_FullSetup_3.1.0.66.exe
30/10/2014  DuToanEta_UpdateFull_3.1.0.66_2.exe
29/10/2014  DuToanEta_UpdateFull_3.1.0.66_1.exe
28/10/2014  DuToanEta_UpdateFull_3.1.0.65.exe
27/10/2014  DuToanEta_FullSetup_3.1.0.65.exe
21/10/2014  DuToanEta_FullSetup_Server_3.1.0.83.exe
18/10/2014  DuToanEta_FullSetup_3.1.0.64.exe
18/10/2014  DuToanEta_UpdateFull_3.1.0.64.exe
06/10/2014  DuToanEta_UpdateFull_3.1.0.63.exe
29/09/2014  DuToanEta_FullSetup_3.1.0.63.exe
29/09/2014  DuToanEta_UpdateFull_3.1.0.37.exe
19/09/2014  DuToanEta_UpdateFull_3.1.0.62.exe
19/09/2014  DuToanEta_FullSetup_3.1.0.62.exe
17/09/2014  DuToanEta_UpdateFull_3.1.0.61.exe
14/09/2014  DuToanEta_FullSetup_3.1.0.61.exe
23/08/2014  DuToanEta_FullSetup_3.1.0.60.exe
23/08/2014  DuToanEta_UpdateFull_3.1.0.60.exe
18/08/2014  DuToanEta_UpdateFull_3.1.0.59.exe
27/07/2014  DuToanEta_FullSetup_3.1.0.59.exe
23/07/2014  DuToanEta_UpdateFull_3.1.0.58.exe
17/07/2014  DuToanEta_FullSetup_3.1.0.58.exe
16/07/2014  DuToanEta_FullSetup_3.1.0.57.exe
16/07/2014  DuToanEta_UpdateFull_3.1.0.57.exe
20/06/2014  DuToanEta_FullSetup_3.1.0.55.exe
19/06/2014  DuToanEta_UpdateFull_3.1.0.56.exe
15/06/2014  DuToanEta_UpdateFull_3.1.0.55.exe
13/06/2014  DuToanEta_UpdateFull_3.1.0.54.exe
12/06/2014  DuToanEta_FullSetup_3.1.0.54.exe
21/05/2014  DuToanEta_FullSetup_3.1.0.53.exe
21/05/2014  DuToanEta_UpdateFull_3.1.0.53.exe
12/05/2014  DuToanEta_UpdateFull_3.1.0.52.exe
28/04/2014  DuToanEta_UpdateFull_3.1.0.51.exe
24/04/2014  DuToanEta_FullSetup_3.1.0.51.exe
16/04/2014  DuToanEta_UpdateFull_3.1.0.50.exe