Dự toán Eta thường xuyên cập nhật Đơn giá – Định mức và các Thông tư, Nghị định mới nhất.

Thừa Thiên Huế

Quyết định số: 2841/QĐ-UBND
ngày 31/12/2014 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thừa Thiên Huế – Phần khảo sát 

Quyết định số: 2842/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thừa Thiên Huế

– Phần lắp đặt Quyết định số: 2843/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thừa Thiên Huế

– Phần sửa chữa Quyết định số: 2844/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thừa Thiên Huế – Phần xây dựng

Vũng Tàu

Quyết định số: 483/QĐ-UBND ngày 9/3/2015 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

– Phần xây dựng Quyết định số: 484/QĐ-UBND ngày 9/3/2015 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

– Phần lắp đặt Quyết định số: 482/QĐ-UBND ngày 9/3/2015 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

– Phần cây xanh đô thị


Quảng Ngãi

Quyết định số: 459/QĐ-UBND ngày 18/12/2014 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ngãi

– Phần khảo sát


Đắk Nông

Quyết định số: 117/2014/QĐ-SXD ngày 27/11/2014 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đắk Nông – Phần xây dựng

Quyết định số: 117/2014/QĐ-SXD ngày 27/11/2014 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đắk Nông – Phần Lắp đặt

Quyết định số: 117/2014/QĐ-SXD ngày 27/11/2014 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đắk Nông – Phần Sửa chữa

Quyết định số: 117/2014/QĐ-SXD ngày 27/11/2014 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đắk Nông – Khảo sát

Quyết định số: 117/2014/QĐ-SXD ngày 27/11/2014 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đắk Nông – PhầnThí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu xây dựng

Quyết định số: 117/2014/QĐ-SXD ngày 27/11/2014 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đắk Nông – Phần Dịch vụ công ích đô thị


Hà Nội

Quyết định số: 798/QĐ-UBND ngày 12/2/2015 về việc công bố một số đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hà Nội

– Phần xây dựng và Lắp đặt


Hưng Yên

Quyết định số: 20/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hưng Yên

– Phần xây dựng (bổ sung)

Nam Định

Quyết định số: 2675/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Nam Định

– Phần Xây dựng

Quyết định số: 2676/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Nam Định

– Phần Khảo sát

Quyết định số: 2677/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Nam Định

– Phần Sửa chữa

Quyết định số: 2678/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Nam Định

– Phần Lắp đặt

Quyết định số: 2679/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Nam Định

– Phần Thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu xây dựng

Quyết định số: 2680/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công công trình xây dựng tỉnh Nam Định

Quyết định số: 33/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 về việc công bố Đơn giá Dịch vụ công ích đô thị tỉnh Nam Định

Thái Nguyên

Quyết định số: 2949/QĐ-UBND ngày 17/12/2014 về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thái Nguyên – Phần Xây dựng (sửa đổi và bổ sung theo Định mức 1172) Quyết định số:2949/QĐ-UBND ngày 17/12/2014 về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thái Nguyên

– Phần Lắp đặt (sửa đổi và bổ sung theo Định mức 1173)

Quảng Ninh

Quyết định số: 3163/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ninh – Phần Xây dựng (sửa đổi và bổ sung theo Định mức 1172 và 588)

Quyết định số:
3163/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ninh

– Phần Lắp đặt (sửa đổi và bổ sung theo Định mức 1173 và 587)

Quyết định số: 3163/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ninh

– Phần Xây dựng – Lắp đặt – Khảo sát (sửa đổi và bổ sung Quyết định 3600/QĐ-UBND)

Ninh Bình

Quyết định số: 683/QĐ-UBND ngày 04/09/2014 về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Ninh Bình

– Phần Khảo sát

Quyết định số: 168/QĐ-UBND ngày 14/3/2013 về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Ninh Bình

– Phần Xây dựng

Quyết định số: 872/QĐ-UBND ngày 26/11/2013 về việc công bố Đơn giá xây dựng
công trình tỉnh Ninh Bình

– Phần Lắp đặt

Quyết định số: 873/QĐ-UBND ngày 26/11/2013 về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Ninh Bình

– Phần Sửa chữa

Sơn La

Quyết định số:
2471/QĐ-UBND ngày 18/09/2014 về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Sơn La

– Phần Xây dựng (sửa đổi và bổ sung) 

Quyết định số: 2472/QĐ-UBND ngày 18/09/2014 về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Sơn La

– Phần Lắp đặt (sửa đổi và bổ sung)

Bình Thuận Quyết định số: 2740/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Thuận – Phần Xây dựng – Lắp đặt – Sửa chữa
Bình Dương Quyết định số:
2210/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Dương
– Phần Xây dựng – Lắp đặt (sửa đổi và bổ sung)
Quảng Ngăi

Quyết định số: 188/QĐ-UBND ngày 09/06/2014 về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ngăi

– Phần Xây dựng

Quyết định số: 189/QĐ-UBND ngày 09/06/2014 về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ngăi

– Phần Lắp đặt

Bộ Xây dựng Quyết định số: 587/QĐ-BXD ngày 29/05/2014 về việc công bố Định mức dự toán công trình

– Phần Lắp đặt (sửa đổi và bổ sung) 

Quyết định số: 588/QĐ-BXD ngày 29/05/2014 về việc công bố Định mức dự toán công trình

– Phần Xây dựng (sửa đổi và bổ sung)

Quyết định số: 1172/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 về việc công bố Định mức dự toán công trình

– Phần Xây dựng (sửa đổi và bổ sung)

Quyết định số: 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 về việc công bố Định mức dự toán công trình

– Phần Lắp đặt (sửa đổi và bổ sung)

Quyết định số: 1091/QĐ-BXD ngày 26/12/2011 về việc công bố Định mức dự toán công trình – Phần Xây dựng (bổ sung)

Để tải đơn giá mới nhất của các tỉnh, các bạn vui lòng Click vào đây